Tag: commandhandler

CQRS là gì?CQRS là gì?

CQRS (viết tắt của cụm Command/Query Responsibility Segregation) định nghĩa sơ khai là cách phân tách trách nhiệm truy vấn lệnh, nhằm tối ưu hóa việc ghi vào & đọc