Thành phần có trong quality attributes của một hệ thống post thumbnail image

Thành phần có trong quality attributes của một hệ thống

Stimulus

Một sự kiên để trigger một phản ứng từ hệ thống. Những ví dụ chung là imcomming request của user, hoặc những sự kiện attacks, dù những trừu tượng hơn diễn ra bên trong team development, ví dụ trạng thái hoàn thành dự án, cũng có thể kích hoặc những action cụ thể liên quan đến quality của phần mềm.

Stimulus source

Nguồn gốc của sự kiện thường xác định cách nó được đối đãi trong một hệ thống. Các request từ những user được xác thực và tin tưởng sẽ không nhận phản hồi giống với những source mà chưa được certified.

Environment

Tương tư Stimulus source, bối cảnh khi đến thường ảnh hưởng response của hệ thống và vì thế cần được cân nhắc trong quá trình xác minh kịch bạn. Một phần mềm trong chế độ “repair mode” có thể sẽ dễ bị tấn công hơn và vì thế nhiều khác năng sẽ shut down để bảo vệ data liền trở về “normal operation mode” nhằm khôi phục khả năng phòng thủ.

Artifact

Trong một số trường hợp, yêu cầu quality không ảnh hưởng toàn bộ hệ thống, mà chỉ một phần, và cần được mô tả nếu bạn muốn đảm bảo hệ thống được đánh giá cao.

Response

Mô tả cách hệ thống phản ứng với một stimulus

Response measure

Yêu cầu hướng đến quality cần được định lượng để có thể đánh giá khả năng hệ thống. Khả năng hệ thống để đáp ứng những hạn chế (ví dụ thời gian phản hồi hoặc lưu lượng) khi thực thi phản hồi định trước quyết định xem là một hệ thống đã fit với mong đợi của stakeholder hay chưa.

Related Post